Skoči na glavno vsebino

Plačila staršev

PLAČILO OSKRBNINE

Ekonomsko ceno za programe vrtca določi občina na osnovi Pravilnika o plačilih programov predšolske vzgoje. Višina plačila oskrbnine za posameznega otroka,  oz. uvrstitev v ustrezni plačilni razred se določi na podlagi »Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, ki jo morate oddate na Centru za socialno delo v občini, kjer ima vlagatelj stalno bivališče. Odločbo o plačilu, oz. o razvrstitvi prejmete na dom.  Okvirno višino plačila oskrbnine oz. določitev plačilnega razreda lahko sami izračunate na podlagi lestvice dohodninskih razredov, ki jo najdete na tej povezavi: lestvice dohodninskih razredov.

Položnico za plačilo programov boste prejemali na dom mesečno, za pretekli mesec. Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo stroškov sorazmerno zniža v odvisnosti dnevnega stroška živil v ceni programa. Odsotnost otroka javite do 9.00 ure, cena programa kot osnova plačila pa se zniža z naslednjim dnem (Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev v občini Ruše, čl. 3)

Vse podrobnejše informacije o plačilu staršev dobite pri administrativno – finančni delavki Tatjani Mesarič.

 

REZERVACIJE V POLETNIH MESECIH

V primeru daljše odsotnosti otroka, strnjeno najmanj 30 koledarskih dni, lahko starši, s stalnim bivališčem v občini Ruše in nekaterih drugih občinah, vložijo obrazec za rezervacijo mesta v vrtcu. Ceno rezervacije določi občina, kjer je otrokovo stalno bivališče. Predvidoma je to 30% določenega zneska z odločbo za plačilo oskrbnine. Rezervacijo je praviloma mogoče koristiti v času šolskih poletnih počitnic. O tem vrtec obvestite z izpolnjenim obrazca Rezervacije mesta v poletnih mesecih.

ZAKONODAJA

Predšolsko dejavnost urejata dva temeljna nacionalna dokumenta: Zakon o vrtcih s podzakonskimi akti in Kurikulum za vrtce.

Podzakonska akta Pravilnik o plačilu programov predšolske vzgoje,in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, določata plačilo staršev za programe, ki jih izvaja vrtec in način oblikovanja cen za posamezne programe. Starši plačajo največ 80% cene progama, v katerega je vključen otrok, oz. lahko uveljavljajo znižano plačilo, ki se določa glede na bruto mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu. Če kliknete na plačilna lestvica, si lahko ogledate lestvico plačila staršev po plačilnih razredih v občini Ruše.

Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje so določeni normativi za oblikovanje skupin – število otrok v skupini glede na starost otrok in sestavo skupin ter število ur sočasne prisotnosti dveh oseb v oddelku. Prav tako so določeni normativi za kadrovsko zasedbo zaposlenih v vrtcu.

Kurikulum za vrtce pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih. S cilji in načeli usmerja življenje in delo v vrtcu tako, da so upoštevane človekove in otrokove pravice. Otrokom je omogočeno, da izbirajo med različnimi dejavnostmi in z aktivno udeležbo v procesu pridobivajo nova spoznanja in spretnosti. Ker je Kurikulum za vrtce sorazmerno nov dokument (1999), njegovo uvajanje še vedno poteka, kar pomeni iskanje vedno novih rešitev, uvajanje izboljšav in novitet v naše delo.

(Skupno 2.315 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost