Skoči na glavno vsebino

Projekti in prednostne naloge

 

PROJEKTI IN PREDNOSTNE NALOGE

RAZVOJNI NAČRT DELA VRTCA

PRIORITETE RAZVOJNEGA NAČRTA V OBDOBJU 2017/2018–2021/2022

Prioritete so rezultati opravljene analize stanja v vrtcu po posameznih kazalnikih in hkrati izhodišče za oblikovanje razvojnega načrta.

PROCESNI KAZALNIKI

NADALJEVANJE IN POGLABLJANJE VKLJUČEVANJA NTC PROGRAMA V IZVAJANJU VIZ DELA

Kaj želimo doseči?

– Večji razvoj intelektualnih in motoričnih spretnosti otrok obeh starostnih skupin,

– ponotranjenje NTC programa kot način dela,

– bogatenje in širjenje pedagoškega dela strokovnih delavk.

UVAJANJE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA OTROK

Kaj želimo doseči?

– boljše poznavanje otroka kot posameznika,

– ozavestiti spremljanje in dokumentiranje otrokovega razvoja,

– prilagajanje razvojno-procesnega pristopa posamezniku,

– spodbujati aktivno učenje in medvrstniško učenje,

– otroku ozaveščati lastna znanja in spretnosti s povratno informacijo.

VKLJUČEVANJE OTROK V NAČRTOVANJE VIZ

Kaj želimo doseči?

– Upoštevanje predlogov, interes otrok,

– spodbujanje izražanja predlogov,

– aktivno sodelovanje otrok,

– pestrejša izbira vsebin.

ZAGOTAVLJATI IN POGLABLJATI IZKUSTVENO UČENJE

Kaj želimo doseči?

– Poglobljeno izvajanje izvedbenega kurikula,

– večje sodelovanje otrok,

– vključenost vseh čutil,

– v ospredje postavljati aktivno učenje otrok,

– pestrejša ponudba didaktičnih sredstev.

PRIKRITI KURIKULUM

Kaj želimo doseči?

–           Odrasli smo vzgled otrokom,

–           vzeti si čas,

–           upoštevati individualne potrebe otrok,

–           razvijanje samostojnosti,

–           oblikovanje osebnosti,

–           ustvarjati pozitivno klimo v skupini,

–           usklajevanje dnevne rutine med skupinami.

POSREDNI KAZALNIKI

UTRDITI TIMSKO DELO IN ŠIRITI MEDSEBOJNO SODELOVANJE STROKOVNIH DELAVK

Kaj želimo doseči?

– Izmenjava izkušenj, mnenj, znanj,

– spodbujati pozitivne medsebojne odnose strokovnih delavk,

– bogatenje dobre klime v vrtcu.

STRUKTURNI KAZALNIKI

UREDITEV IN POPESTRITEV IGRIŠČA IN OKOLJA PODROČJA VRTCA

Kaj želimo doseči?

– Večja uporabnost igrišč,

– pestrejša izbira igral,

– enovitost igrišča in večja varnost otrok,

– ureditev dodatnih funkcionalnih površin.

AKCIJSKI NAČRT DELA VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

ZAGOTAVLJANJE IN POGLABLJANJE IZKUSTVENEGA UČENJA – MATEMATIKA

CILJI:

  • Otrok spoznava prostor in rabi izraze za opisovanje predmetov v njem in se uči orientacije v prostoru.
  • Otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopoma preide na prirejanje, štetje in druge matematične operacije.
  • Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje in opisuje stanja.

DEJAVNOSTI / MERILA

  • Otrok raziskuje svojo igralnico, vrtec, okolico vrtca, se postavlja v različne položaje in opazuje okolico; ob vsakodnevnem gibanju po vrtcu se uči pojma levo-desno, orientacije v prostoru.
  • Otrok šteje kar tako, predmete v skupinah, urejene reči; predmete razporeja v skupine po različnih lastnostih.
  • Otrok prepoznava svoj znak, čevlje, oblačila; opazuje rabo simbolov, se pogovarja o njihovem pomenu, jih sam smiselno uporablja.
  • Otrok s simboli označuje dogodke in sodeluje pri sestavljanju in razlagi grafičnega prikaza.
  • Načrtovanje matematičnih dejavnosti v igralnici. Na sprehodih, v vodeni in spontani igri 1x tedensko. Povezovanje matematike z drugimi področji kurikula.

PRIKRITI KURIKULUM

CILJI:

  • Doživljaje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v vsakdanje življenje, dejavnosti in oblikovanje osnovnih življenjskih navad.
  • Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih in se seznanja s pravili v skupini in vrtcu.

DEJAVNOSTI / MERILA

VZGLED – vzgojiteljica-otrok;

otrok-otrok.

DNEVNA RUTINA – prihodi-odhodi; dnevni urnik; prehranjevanje; skrb zase; higiena; skrb za zdravje; varnost.

ODNOSI – zaznavanje svojih potreb in potreb drugih; sodelovanje s starši – povezovanje družine in vrtca.

DOGOVORI – pravila v skupini; vljudnostni izrazi; sobivanje med skupinami.

(Skupno 543 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost